Home Forum Subiecte Ordinul nr. 60/2017

Forum Pescuitul.ro

Locul unde poti intreba si primi raspunsurile cautate


  • favorite_border

Ordinul nr. 60/2017

  • Adaugat de: person m&q
  • scheduleacum 2 ani
  • comment0 raspunsuri
  • visibility783 afisari
  • thumb_up 0 likes
Domeniul: Legislatie
Contact Person
m&q


Ordinul nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 13.03.2017

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 2.004 din 3 martie 2017,
- consultările cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc din care fac parte reprezentanții forurilor de reprezentare ale asociațiilor de pescari legal constituite la nivel național;
- realizarea obiectivelor privind politica comună în domeniul pescuitului pentru asigurarea protecției și conservării resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice și la mediu;
- necesitatea reglementării accesului la resursele acvatice vii;
- necesitatea îmbunătățirii administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;
- întărirea activităților de control, inspecție și colectare date, corelată cu consolidarea răspunderilor și sancțiunilor,
luând în considerare prevederile:
- art. 2 pct. 182 și 271, art. 9 alin. (1) și (3), art. 23 alin. (4) și (5) și art. 56 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. X din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- art. 2 alin. (1) și art. 17 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul:
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -
Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării", se face de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de către ANPA și eliberat de aceasta sau de asociațiile de pescari în scop recreativ, după caz, fără perceperea de taxe și tarife, astfel:
- direct către pescarii în scop recreativ pentru Dunăre cu brațele sale, Marea Neagră și habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de pescari în scop recreativ;
- către asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite și recunoscute, prin încheierea pe o perioadă de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, pentru toate celelalte categorii de habitate piscicole naturale.

Art. 2. -
(1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării", se face în baza permiselor emise anual de ANPA și eliberate direct de aceasta către pescarii în scop recreativ sau prin asociațiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.
(2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pe care asociația al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cât și pentru zonele pe care alte asociații au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăși capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii științifice de specialitate.
(3) Practicarea pescuitului recreativ de către pescarii neafiliați la o asociație de pescari în scop recreativ se face în baza regulamentului propriu al asociației care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate de aceștia.

Art. 3. -
Modelul permisului de pescuit recreativ eliberat de asociațiile de pescari în scop recreativ este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -
Modelul permisului de pescuit recreativ pentru Dunăre cu brațele sale, Marea Neagră și habitatele piscicole naturale necontractate de asociațiile de pescari în scop recreativ este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -
Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ solicitanții vor depune la sediul filialelor regionale ale ANPA/Direcției politici și inspecții maritime o solicitare scrisă pentru zona/zonele de pescuit recreativ delimitată/delimitate conform deciziei președintelui ANPA, care să aibă anexat următoarele documente:
a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa judecătoriei/tribunalului de la sediul asociației de pescari, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;
b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidență a asociațiilor de pescari în scop recreativ;
c) numărul mediu de membri pescari în scop recreativ înregistrați în documentele asociației în anul precedent solicitării;
d) planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociației pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate, elaborat de instituții de cercetare din domeniul pescuitului și acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani;
e) lista dotărilor tehnice proprii;
f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferente zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele);
g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele);
h) ultima situație financiară;;
i) certificat fiscal (din care să rezulte că nu înregistrează datorii la Direcția Generală Finanțe Publice și consiliul local).

Art. 6. -
Conținutul Planului de management pentru practicarea pescuitului recreativ este prezentat în anexa nr. 3, care face parte din prezentul ordin.

Art. 7. -
Grila de evaluare este prezentată în anexa nr. 4, care face parte din prezentul ordin.

Art. 8. -
Perioadele pentru depunerea solicitărilor, evaluarea acestora și perioada pentru solicitarea de clarificări se stabilesc prin decizie a președintelui ANPA.

Art. 9. -
Perioadele de depunere a contestațiilor și de soluționare a acestora se stabilesc prin decizie a președintelui ANPA.

Art. 10. -
Comisiile de evaluare a documentațiilor depuse de solicitanți și Comisiile de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin decizie a președintelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 11. -
Aprobarea modelului de contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ se stabilește prin decizie a președintelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 12. -
ANPA va asigura publicitatea prealabilă a prevederilor prezentului ordin care să conducă la un tratament nediscriminatoriu pentru toți solicitanții.

Art. 13. -
(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care obține punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu criteriile și grila de evaluare.
(2) În situația existenței unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitată/solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care obține punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesională.

Art. 14. -
Contractele aflate în derulare produc efecte juridice până la termenul prevăzut în contract.

Art. 15. -
(1) Asociațiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ cu ANPA au obligația refacerii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale prin populări cu puiet de pește.
(2) Speciile și cantitățile de puiet de pește se stabilesc prin contract și acte adiționale.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage de drept rezilierea contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Art. 16. -
Asociațiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigură paza cu personal propriu, angajat și autorizat în condițiile legii, și colaborează cu personalul ANPA cu drept de inspecție și control în acțiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în domeniul pescuitului recreativ.

Art. 17. -
(1) Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociațiile de pescari în scop recreativ au obligația să prezinte ANPA situația centralizatoare a capturilor realizate de către membrii lor până la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent.
(2) Asociațiile de pescari în scop recreativ prezintă pentru fiecare trimestru, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului, situația nominală actualizată a pescarilor în scop recreativ membri ai asociației.

Art. 18. -
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 369/2016 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 5 aprilie 2016, se abrogă.

Art. 19. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


fiber_newStiri

Incepand cu data de 08.05.2019 va deveni functional sistemul online de emitere a permiselor de pescuit recreativ pentru Marea Neagra si pentru fluviul Dunarea cu bratele sale si habitatele piscicole naturale necontractate de asociatiile de pescari recreativi. [...]

fiber_newInfo

Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin. [...]